Фондация – възможност да запазите активите си

Фондацията като правно образувание се урежда от Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В този Закон е уредено учредяването, дейностите и прекратяването на всички фондации в Република България. Фондацията има самостоятелно имущество, което се формира от дарения. Тя може да служи за да Read More …

President Trump is considering restricting birthright US citizenship

Is this Absurd?  “We seriously took up the issue of granting birthright citizenship. In a situation where the border crosses, a child is born on our territory and – congratulations! Now he is a US citizen … Honestly, this is absurd” Reuters quote the president. Read More …

Имигрантска виза за САЩ

Кой може да кандидатства за имигрантска виза за САЩ? Всеки български гражданин или гражданин на друга държава постоянно пребиваващ в България, който желае да имигрира в Съединените американски щати трябва да кандидатства за имигрантска виза. Имиграционният закон на САЩ позволява издаването на имигрански визи в Read More …

Отказ за издаване на виза за краткосрочно пребиваване (виза тип “С”)

В случай, че чужденец иска да влезе в страната ни за срок до 90 дни, същият може да кандидатства за виза тип “С”. Заявлението за издаване на виза тип “С” следва да се подаде в българското посолство в страната по произход на чужденеца. Компетентният орган, Read More …

Only 4 colors of the passports in the world

There are only 4 basic colors for passports around the world. The reasons why states choose one or another color for their citizens’ passports may be many and various. But the colors are only 4. This was also confirmed by the vice president of Arton Read More …

Принудителна мярка на чужденец, който се намира на територията на Република България

Според статистиката на МВР и Държавната агенция за бежанците 2851 души са „заловени” у нас през 2018 г. без валидни паспорти и визи. През 2017 г. „заловените” са били дори повече – 2989 души.                                                                       Съгласно европейското законодателство „незаконен престой” е всяко присъствие на територията Read More …

Сключване на брак между чужденец и български гражданин. Практически проблеми.

Съгласно българското законодателство съпруг на български гражданин може да получи виза тип “Д”. За документите, които са необходими, можете да прочетете и следната наша статия – Виза за дългосрочно пребиваване – виза тип “Д”. Документите следва да се подадат в българското посолство/консулство в страната, в Read More …

Виза за дългосрочно пребиваване – виза тип “Д”

Едно от законовите изисквания по българското право за влизане в страната на чужденец, който не е гражданин на ЕС е да притежава виза. Видове визи в Република България Виза тип А  (за летищен транзит); Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или Read More …

Как може чужденец законно да работи в Република България – Единно разрешение за пребиваване и работа?

Българското законодателство допуска гражданин на Трета държава (държава извън Европейския съюз) да полага труд в България Съгласно българското законодателство гражданин на Трета държава може да работи на територията на Република България, след като получи Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/. Какво е ЕРПР и Read More …

Как може да получите виза тип “Д” за България. Учредяване на фондация

Желаещите да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието имат право да получат виза “Д”. Моля, имайте предвид, че процедурата е сложна и освен услугите на адвокат, който има богат опит в областта, е добре да използвате и услугите на икономист или консултантско Read More …

Право на убежище – възможност за придобиване на българско гражданство

Правото на убежище се урежда в Конституцията, в Закона за убежището и бежанците и Директива 2004/83 ЕО. Същото може да бъде предоставено само на чужденец. По смисъла на българското законодателство терминът „чужденец” е родово понятие, което обхваща всички категории лица, които нямат българско гражданство. Наред Read More …

Предоставяне статут на бежанец

Каква е процедурата по предоставяне на статут на бежанец? Процедурата по предоставяне статут на бежанец започва с молба до Председателя на Държавната агенция за бежанците за международна закрила. Провежда се интервю. Интервюиращият орган може да приложи ускорена процедура в производството по общия ред. Интервюто следва Read More …

НАЛОЖЕНА МЯРКА – ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ В ЦЕНТЪР ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

В практика ни,  по отношение на кандидат за предоставяне на международна закрила, често се сблъскваме с налагане на принудителни административни мерки в производствата по предоставяне на международна закрила. Много често административните органи налагат  мярката временно настаняване в център от затворен тип, на основание чл. 45б, Read More …