Ukrainian Citizenship through marriage

Citizenship of Ukraine – not an EU citizenship, though a nice alternative for EU visa-free travel Ukraine has made its choice for its European (Union) future For most people, Ukraine is only known for its beautiful girls, excellent food and that it shares common history Read More …

Право на убежище – възможност за придобиване на българско гражданство

Правото на убежище се урежда в Конституцията, в Закона за убежището и бежанците и Директива 2004/83 ЕО. Същото може да бъде предоставено само на чужденец. По смисъла на българското законодателство терминът „чужденец” е родово понятие, което обхваща всички категории лица, които нямат българско гражданство. Наред Read More …

Предоставяне статут на бежанец

Каква е процедурата по предоставяне на статут на бежанец? Процедурата по предоставяне статут на бежанец започва с молба до Председателя на Държавната агенция за бежанците за международна закрила. Провежда се интервю. Интервюиращият орган може да приложи ускорена процедура в производството по общия ред. Интервюто следва Read More …